top of page
Search
 • Writer's pictureTeodor Gunev

"Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Към 11.11.2019, НОРД АД завърши изпълнението на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“В изпълнение на сключен с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.021-0002-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ НОРД АД приключи изпълнението на проект “Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“.

В изпълнение на проекта бяха извършени:

 1. Доставка и въвеждане в експлоатация на съвременна високотехнологична машина – струг с ЦПУ.

 2. Разработване и въвеждане на базирана на ИКТ система за управление на бизнес процесите в НОРД АД.

Изпълнението на проекта осигурява постигането на следните резултати:

 • увеличаване на производственият капацитет;

 • подобряване на ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес;

 • увеличаване производителността на труда и намаляване на себестойността на продукцията;

 • подобряване на качеството на продукцията;

 • увеличаване на продажбите и износът;

 • въвеждане в производството на две нови изделия;

 • разкриване на три нови работни места;

 • осигуряване на ефективно управление на бизнес процесите в предприятието.

Вследствие на проекта е подобрена конкурентоспособността на НОРД АД чрез повишаване на производствения капацитет, оптимизиране и подобряване на ефикасността на производствените процеси, диверсификация на продукцията, повишаване на производителността и експортния потенциал, устойчиво развитие на предприятието.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

Comments


bottom of page