top of page
Search
  • Writer's pictureTeodor Gunev

Информация за проекта

Updated: Jan 14, 2021


На 05.03.2019 г. НОРД АД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.021-0002-C01 за изпълнение на проект "Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в "НОРД" АД по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".


12 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

Comentários


bottom of page