top of page
Search
  • Writer's pictureTeodor Gunev

Успешно внедрена интегрирана система за Управление на качеството, Околна среда и Безопасност

НОРД АД предтсвя на вниманието на своите клиенти, както настоящи, така и потенциални, новата успешно внедрена, поддържана и с потенциала да се подобрява Интегрирана система за управление на Околната среда и Здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007, която е надградена от съществъващата вече Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

Comments


bottom of page