top of page
Search
  • Writer's pictureTeodor Gunev

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави съвременни високо-технологични машини и енергоспестяващи осветителни тела.


С тази инвестиция, фирмата ще повиши ефективността на производствения процес и ще подобри качеството на продукцията.


1. Хидравличен абкант с CNC с дължина до 3100 мм и до 320 тона усилие

2. Плазмена машина с CNC

3. Четиривалова хидравлична машина с CNC

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и

Успешно внедрена интегрирана система за Управление на качеството, Околна среда и Безопасност

НОРД АД предтсвя на вниманието на своите клиенти, както настоящи, така и потенциални, новата успешно внедрена, поддържана и с потенциала да се подобрява Интегрирана система за управление на Околната с

コメント


bottom of page