top of page
Search
  • Writer's pictureTeodor Gunev

Договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност

НОРД АД сключи с Министерството на икономиката договор BG16RFOP002-2.077-0538-C01 за изпълнение на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.


Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се осигурят оперативни финансови средства, което ще подпомогне НОРД АД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Общата стойност на проекта е 122 000.00 лв, в т.ч. 103 700.00 лв. от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 18 300.00 лв национално съфинансиране.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Норд АД спечели проект

През м. Септемви, "НОРД" АД, спечели проект N BG161РО003-2.2.01-0001 "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" , финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Операт

НОРД АД обявява свободни позиции

Фирма "НОРД" АД има дългогодишна история на българския пазар. Ние работим в сферата на металооработката и ремонтните дейности. Целта ни е да удовлетворим желанията и изискванията на нашите настоящи и

Енергийна ефективност и зелена икономик

"НОРД" АД успешно приключи проект "Енергийна ефективност и зелена икономика", процедура по Оперативна Програма ""Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013г., като достави

留言


bottom of page